Giải lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) - trang 73 lịch sử lớp 8. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) nhé.

Câu trả lời:


I. Những sự kiện lịch sử chính

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8/1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

1640 - 1688

Cách mạng tư sản Anh

Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi cho quý tộc mới và tư sản

1775 – 1783

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Giành độc lập, hợp chúng quốc Hoa Kì ra đời.

1789 – 1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Những năm 60 thế kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời

Tháng 2 năm 1848

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Ngày 28 / 9/ 1864

Quốc tế thứ nhất thành lập

Truyền bá học thuyết Mác

1871

Công xã Pa – ri

 

Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.

Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

Phong trào công nhân quốc tế.

Sự kiện này phải thẳng hàng với kết quả cách mạng 1905 – 1907.

Sự hình thành các công ty độc quyền.

Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời quốc tế hai.

Thất bại

1911

Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).

 

Thành lập Trung Hoa dân quốc

Tháng 1/ 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Nhật Bản phát triển tư bản chủ nghĩa.

1914 - 1918

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Thuộc địa được phân chia lại.

II. Những nội dung chủ yếu

1. Những cuộc cách mạng tư sản

 • Xâm chiếm thuộc địa, vơ vét sức người, sức của nhân dân cực khổ. Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược phát triển.

2. Sự xâm lược của thực dân phương Tây

 • Khởi nghĩa Li –ông ở Pháp năm 1831
 • Khởi nghĩa ở Đức năm 1844
 • Phong trào Hiến chương ở Anh 1836 – 1847
 • Công xã Pari 1871

3. Phong trào đấu tranh của công nhân các nước tư bản

 • Xuất hiện nhiều nhà thơ nhà văn, nhà tư tưởng lỗi lạc…
 • Xuất hiện máy dệt, máy hơi nước, tàu hỏa, tàu thủy….

4. Sự phát triển của văn học – nghệ thuật, khoa học –kĩ thuật.

 • Phát triển công nghiệp
 • Ra đời các công ty độc quyền
 • Tiến hành xâm lược mở rộng thuộc địa

5. Chiến tranh thế giới thứ nhất.

III. Câu hỏi thực hành

Câu 1: Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao?

Trả lời:

Năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích:

 • Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu lịch sử thế giới cận đại
 • Cách mạng tư sản Pháp: cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.
 • Phong trào công nhân : cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.
 • Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vũ khí đấu tranh duy nhất đúng của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản.
 • Chiến tranh thế giới thứ nhất: là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thế giới.

Câu 2: Hãy nêu những nội dung chính của Lịch sử thế giới cận đại?

Trả lời:

Nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại: 

 • Những cuộc cách mạng tư sản
 • Sự xâm lược của thực dân phương Tây
 • Phong trào đấu tranh của công nhân các nước tư bản
 • Sự phát triển của văn học – nghệ thuật, khoa học – kĩ thuật.
 • Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Giải môn Lịch sử lớp 8

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net