Giải sinh học 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:


Bài tập 1: Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

Trả lời: 

  • Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacôit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục.

Bài tập 2: Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Trả lời: 

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.

Bài tập 3: Sản phẩm của pha sáng là gì?

Trả lời: 

 

Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH, O2-

Bài tập 4: Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Trả lời: 

Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa C02 thành cacbohiđrat là: ATP và NADPH.

Bài tập 5: Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.

Trả lời: 

  • Giống: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit..
  • Khác:
    • Chất nhận của chu trình C3 là ribulôzơ-l,5-điphôlphat. Chất nhận của quá trình Clà axit phôlphoenolptruvic.
    • Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon: APG. Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C4 là các hợp chất 4 cacbon: axit ôxalôaxêtic và axit malic/aspactic.
    • Tiến trình của chu trình Cchỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra chỉ trong các tế bào nhu mô thịt lá. Tiến trình của chu trình C4 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là chu trình C4 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá và giai đoạn chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch.

Bài tập 6: Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

a. CO2 và ATP                                                         
b. Năng lượng ánh sáng
c. Nước và CO2                                                          
d. ATP và NADPH

Trả lời: 

=> Đáp án: d

Câu 7: Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12 O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây?:

a.Quang phân li nước                                        
b. Chu trình Canvin
c. Pha sáng                                                            
d. Pha tối

Trả lời: 

=> Đáp án d

Giải môn Sinh học lớp 11

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net