Phiếu trắc nghiệm Tin học ứng dụng 11 kết nối Bài 11: Cơ sở dữ liệu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học ứng dụng 11 kết nối tri thức. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 11: Cơ sở dữ liệu. Bộ trắc nghiệm có 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp thầy cô nhẹ nhàng hơn trong việc ôn tập. Theo thời gian, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm các câu hỏi.

BÀI 11. CƠ SỞ DỮ LIỆU

 1. TRẮC NGHIỆM

 2. NHẬN BIẾT (12 CÂU)

Câu 1: Tổ chức lưu trữ dữ liệu là gì?

 1. Quá trình sao lưu dữ liệu
 2. Cách tổ chức các tập tin dữ liệu trên máy tính
 3. Công nghệ đảm bảo an toàn dữ liệu
 4. Quá trình tải lên dữ liệu lên mạng

 

Câu 2: Tổ chức lưu trữ dữ liệu nào giúp cho việc tìm kiếm và truy xuất dữ liệu trở nên nhanh chóng hơn?

 1. Tổ chức theo thứ tự bảng chữ cái
 2. Tổ chức theo thứ tự ngày tháng
 3. Tổ chức theo thứ tự địa chỉ đường
 4. Tổ chức theo thứ tự khóa chính

 

Câu 3: Tại sao cần phải tổ chức lưu trữ dữ liệu?

 1. Để dễ dàng tìm kiếm và truy xuất dữ liệu
 2. Để giảm dung lượng lưu trữ
 3. Để bảo vệ dữ liệu tránh bị mất mát
 4. Để tăng tốc độ truy cập vào dữ liệu

Câu 4: Tổ chức lưu trữ dữ liệu nào được sử dụng phổ biến nhất trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ?

 1. Tổ chức theo thứ tự bảng chữ cái
 2. Tổ chức theo thứ tự ngày tháng
 3. Tổ chức theo thứ tự địa chỉ đường
 4. Tổ chức theo thứ tự khóa chính

 

Câu 5: Khái niệm "Database" có nghĩa là gì?

 1. Một tài liệu văn bản chứa dữ liệu
 2. Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
 3. Một thư mục chứa các tập tin dữ liệu
 4. Một ổ đĩa cứng lưu trữ dữ liệu

    

Câu 6: Trong một hệ thống cơ sở dữ liệu, khái niệm "Table" tương đương với gì?

 1. Một tập tin chứa dữ liệu
 2. Một bảng chứa các hàng và cột dữ liệu
 3. Một thư mục chứa nhiều tập tin dữ liệu
 4. Một hệ thống lưu trữ đám mây

 

Câu 7: Phương pháp tổ chức lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất là gì?

 1. Tổ chức theo dạng hình thức
 2. Tổ chức theo dạng thời gian
 3. Tổ chức theo dạng vật lý
 4. Tổ chức theo dạng địa lý

 

Câu 8: Tổ chức lưu trữ dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất trong hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?

 1. Tổ chức theo hướng đối tượng
 2. Tổ chức theo hướng hàng
 3. Tổ chức theo hướng cột
 4. Tổ chức theo hướng dịch vụ

 

Câu 9: Cơ sở dữ liệu là gì?

 1. Là một phần mềm.
 2. Là một tập hợp các hệ thống phần mềm.
 3. Là một phần cứng.
 4. Là một tập hợp các tệp tin lưu trữ dữ liệu.

 

Câu 10: Các thành phần chính của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu bao gồm:

 1. Cả B và C
 2. Các phần mềm quản lý và xử lý dữ liệu.
 3. Các giao diện người dùng và truy xuất dữ liệu.
 4. Không có đáp án nào đúng.

 

Câu 11: Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu phổ biến nhất là:

 1. HTML.
 2. SQL.
 3. C++.
 4. Java.

 

Câu 12: Khái niệm "khóa ngoại" trong cơ sở dữ liệu là gì?

 1. Một cột trong bảng tham chiếu đến giá trị của cột trong bảng khác.
 2. Một cột trong bảng được sử dụng để xác định các giá trị duy nhất của mỗi hàng.
 3. Một cột trong bảng được sử dụng để liên kết các bảng khác nhau.
 4. Một cột trong bảng chứa giá trị số.

 

 1. THÔNG HIỂU (7 CÂU)

Câu 1: Một trong những lợi ích của việc sử dụng cơ sở dữ liệu là:

 1. Dữ liệu được lưu trữ một cách an toàn và bảo mật.
 2. Tất cả các phương án đều đúng.
 3. Dữ liệu có thể được truy cập từ bất kỳ nơi đâu có kết nối mạng.
 4. Dữ liệu có thể được sử dụng đồng thời bởi nhiều người dùng.

 

Câu 2: Các phương pháp đồng bộ hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu bao gồm:

 1. Truy vấn đồng bộ hóa.
 2. Khóa đồng bộ hóa.
 3. Mã đồng bộ hóa.
 4. Cả hai phương pháp trên.

 

Câu 3: Cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào phần mềm để quản lý dữ liệu, đúng hay sai?

 1. Đúng
 2. Sai, nó phụ thuộc vào người dùng
 3. Sai, nó phụ thuộc vào tính năng của máy tính
 4. Không kết luận được

 

Câu 4: Việc thêm mới một trường dữ liệu vào cơ sở dữ liệu có ảnh hưởng đến phần mềm quản lý dữ liệu?

 1. Sai, nó chỉ ảnh hưởng đến người dùng
 2. Chính xác
 3. Sai, nó không ảnh hưởng đến bất cứ kiểu gì
 4. Không có đáp án đúng

 

Câu 5: Việc sao lưu cơ sở dữ liệu chỉ phụ thuộc vào phần mềm quản lý dữ liệu?

 1. Sai, nó chỉ phụ thuộc vào người làm ra nó
 2. Đúng
 3. Sai
 4. Không đủ dữ kiện để kết luận

 

Câu 6: Thuộc tính của cơ sở dữ liệu là gì?

 1. Mô tả các đối tượng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 2. Định dạng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 3. Tên của cơ sở dữ liệu.
 4. Tất cả đều đúng.

 

Câu 7: Tên thuộc tính trong cơ sở dữ liệu phải là duy nhất, đúng hay sai?

 1. Được phép biến đổi nhiều lần
 2. Sai.
 3. Đúng
 4. Không kết luận được

 

 1. VẬN DỤNG (7 CÂU)

Câu 1: Thuộc tính dạng số trong cơ sở dữ liệu được sử dụng để làm gì?

 1. Lưu trữ thông tin về giá trị số.
 2. Lưu trữ thông tin về ký tự và chữ số.
 3. Lưu trữ thông tin về đơn vị đo lường.
 4. Tất cả đều sai.

 

Câu 2: Thuộc tính dạng ngày tháng trong cơ sở dữ liệu được sử dụng để làm gì?

 1. Lưu trữ thông tin về ngày tháng.
 2. Lưu trữ thông tin về thời gian.
 3. Lưu trữ thông tin về cả ngày tháng và thời gian.
 4. Tất cả đều đúng.

 

Câu 3: Tính không dư thừa trong cơ sở dữ liệu là gì?

 1. Tính không dư thừa trong cơ sở dữ liệu là việc đảm bảo rằng không có thông tin lặp lại hoặc không cần thiết trong cơ sở dữ liệu.
 2. Tính không dư thừa trong cơ sở dữ liệu là việc đảm bảo rằng không có dữ liệu bị xóa hoặc không cần thiết trong cơ sở dữ liệu..
 3. Tính không dư thừa trong cơ sở dữ liệu là việc đảm bảo rằng không có thông tin bị sao chép hoặc không cần thiết trong cơ sở dữ liệu.
 4. Tất cả các đáp án trên

 

Câu 4: Tính độc lập dữ liệu của Cơ sở dữ liệu là?

 1. B và D đúng
 2. khả năng thay đổi một phần của cơ sở dữ liệu mà luôn làm ảnh hưởng đến các ứng dụng hoặc người dùng khác
 3. khả năng thay đổi toàn phần của cơ sở dữ liệu mà không làm ảnh hưởng đến các ứng dụng hoặc người dùng khác
 4. khả năng thay đổi một phần của cơ sở dữ liệu mà không làm ảnh hưởng đến các ứng dụng hoặc người dùng khác

 

Câu 5: Thuộc tính cơ bản của cơ sở dữ liệu bao gồm những gì?

 1. Tên cơ sở dữ liệu, tên bảng, tên cột.
 2. Kiểu dữ liệu, giá trị mặc định, ràng buộc, khóa chính, khóa phụ.
 3. Kích thước cơ sở dữ liệu, số lượng bảng, số lượng cột.
 4. Tất cả đáp án trên

 

Câu 6: Thuộc tính dạng văn bản trong cơ sở dữ liệu được sử dụng để làm gì?

 1. Lưu trữ thông tin về ký tự và chữ số.
 2. Lưu trữ thông tin về đơn vị đo lường.
 3. Lưu trữ thông tin về văn bản, chữ ký, mã hóa,…
 4. Tất cả đều sai.

 

Câu 7: Các biện pháp bảo mật nào có thể được áp dụng để bảo vệ cơ sở dữ liệu?

 1. B và C đúng.
 2. Tạo sao lưu dữ liệu, tối ưu hóa hiệu suất, tạo chứng chỉ SSL.
 3. Thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu thường xuyên, sử dụng các mã độc để bảo vệ.
 4. Mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng, giám sát hoạt động của người dùng

 

 1. VẬN DỤNG CAO (4 CÂU)

Câu 1: Giả sử bạn đang sử dụng một phần mềm khai thác dữ liệu để phân tích dữ liệu của doanh nghiệp của mình. Nếu dữ liệu của bạn được lưu trữ trong cùng một nơi với phần mềm khai thác dữ liệu, có thể xảy ra các vấn đề nào sau đây?

 1. Nếu máy chủ lưu trữ dữ liệu gặp sự cố hoặc bị tấn công mạng, dữ liệu có thể bị mất hoàn toàn. Trong trường hợp này, không chỉ dữ liệu mà cả phần mềm khai thác dữ liệu của bạn cũng có thể bị mất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của bạn
 2. Tất cả đáp án đều đúng
 3. Nếu dữ liệu và phần mềm khai thác dữ liệu được lưu trữ trên cùng một máy chủ, bạn không thể truy cập vào dữ liệu của mình từ xa. Điều này sẽ khiến cho việc làm việc từ xa và chia sẻ dữ liệu với các thành viên trong nhóm là một điều khó khăn.
 4. Nếu dữ liệu và phần mềm khai thác dữ liệu được lưu trữ trên cùng một máy chủ, bạn không thể truy cập vào dữ liệu của mình từ xa. Điều này sẽ khiến cho việc làm việc từ xa và chia sẻ dữ liệu với các thành viên trong nhóm là một điều khó khăn.

Câu 2: Trong quá trình truy vấn cơ sở dữ liệu, các phép toán logic được sử dụng để làm gì?

 1. Tìm kiếm dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 2. Xác định quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu
 3. Lọc và sắp xếp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 4. Thực hiện tính toán trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

 --------------- Còn tiếp ---------------

Đáp án trắc nghiệm

Xem đáp án
Tìm kiếm google: Trắc nghiệm tin học ứng dụng 11 KNTT, bộ trắc nghiệm tin học ứng dụng 11 kết nối tri thức, trắc nghiệm tin học ứng dụng 11 kết nối Bài 11: Cơ sở dữ liệu

Xem thêm các môn học

Bộ trắc nghiệm tin học 11 KNTT


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com