Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 11 Worksheet

Giải chi tiết, cụ thể Unit 11 Worksheet tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

1. Write the Simple Past form of the verbs.

a. do

b. go 

c. have

d. eat 

e. see

f. stay 

g. be 

Answer:

a. did     b. went    c. had    d. ate   

e. saw     f. stayed   g. was/were

2. Sort the words from Activity 1.

Regular verbs;

Irregular verbs ;

Answer: 

Regular verbs: stay

Irregular verbs : do, go, have, eat, see, be 

3. Read the conversation and circle the correct option.

Trang: How (be / was) your weekend, Mia?

 Mia: It (was / were) great. | (have / had) a lot of fun. 

Trang: What (do / did) you (do / did)?

Mia: | (go / went) to the museum. It (was / were) very interesting.

Trang: (Do / Did) you (go / went) with friends?

Mia: No. I (go / went) with my classmates. | think I'll go again next weekend!

Answer: was/ was/ had/ did/ do/ went/ was/ did/ go/went 

4. Fill in the blanks with should, shouldn’t, or might.

a. You____go to Australia. It’s a beautiful country.

b. Let’s watch a different movie. This one________be boring.

c We________ go surfing today. It'll be stormy.

d. You____ go shopping on the weekend. Things are more expensive.

e. We_________see kangaroos if we go in the early morning.

 Answer: 

a. should      b. might      c. shouldn't      d. shouldn't      e. might

5. Write about a place you visited.

Example: Last month, I went to Hoi An. I ate lots of food and went rock climbing.

Answer: Last week, I went to Ha Noi. I visit Hoan Kiem Lake and ate Trang Tien cream

 

 
Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 11 tin học 6 sách mới, Unit 11 Worksheet sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com